Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 is de “Algemene verordening gegevensbescherming” (AVG) van kracht. Binnen de AVG worden uw privacy-rechten versterkt en uitgebreid. Personen en organisaties die gegevens van individuen registreren ( verderop verwerkingsverantwoordelijken genoemd) moeten kunnen aantonen dat ze aan de AVG voldoen. Ook wij moeten hieraan invulling geven en hebben voor U relevante informatie vast gelegd in deze privacyverklaring. Opdat U inzicht kunt verkrijgen in deze verklaring, zal deze op verschillende manieren openbaar worden gemaakt.

Verwerkingsverantwoordelijke

Fysiotherapie praktijk Leunissen en Thijssen
Parallelweg Zuid 75
6336 VR Hulsberg
Tel.: 045-4055770
Email: info@fysioleunissenthijssen.nl 

Doel en rechtsgrond van de verwerking van persoons- en gezondheidsgegevens

Een aantal beroepsgroepen binnen de gezondheidszorg zijn opgenomen in het BIG- register ( Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Dit register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Het beroep “Fysiotherapeut” is ook opgenomen in het BIG- register. Fysiotherapeuten registreren gegevens (persoons- en medische gegevens) die voor het oplossen van uw hulpvraag relevant zijn.

Welke gegevens worden in uw EPD opgeslagen

Naast de NAW gegevens dient aan de hand van een identiteitsbewijs uw identiteit te worden vastgesteld en worden verzekeringsgegevens geregistreerd. Voor het in kaart brengen van uw hulpvraag zullen specifieke vragen worden gesteld die betrekking hebben op uw klacht. Vervolgens wordt naar uw algemene gezondheid gevraagd. Vragen betreffende uw werk en persoonlijke omstandigheden zijn eveneens relevant. Het verstrekken van deze gegevens is niet verplicht, maar voor het starten van uw behandeling essentieel. Dit wil zeggen dat indien wij niet kunnen beschikken over deze gegevens er geen behandeling kan plaatsvinden.

Toegang tot uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiënten dossier (EPD) Alleen uw behandelaar en bij diens afwezigheid zijn vervanger hebben toegang tot uw EPD. Voor alle duidelijkheid: door externe hulpverleners of organisaties kan niet in uw EPD worden ingelogd. Uw zorgverzekeraar wil wel graag eenmaal per twee maanden van U vernemen hoe U het contact met onze praktijk heeft ervaren/ ervaart. Hiertoe ontvangt U via MediQuest ( een tussenkantoor) een vragenlijst. Het enige wat wij hiertoe aanleveren is uw email adres. In het eerste contact met uw behandelaar wordt U hiervoor om toestemming gevraagd.

Bewaartermijn van uw gegevens

Uw gegevens worden in principe voor onbepaalde tijd opgeslagen. Indien U wenst kunnen deze worden verwijderd ( “recht op vergetelheid”) als U hiertoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek indient bij de “Functionaris Gegevensbescherming” (FG)

Rechten

Expliciet wordt hier vermeld dat U te allen tijde recht heeft op inzage van uw EPD. Mocht dit aanleiding geven een verzoek ( mondeling dan wel schriftelijk) in te dienen tot correctie of verwijdering van gegevens kunt U dit bespreekbaar maken met de FG. Tevens kunt U een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking/ handeling altijd weer intrekken.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Deze houdt toezicht op naleving van procedures, welke binnen de organisatie zijn opgesteld ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Fysio Leunissen en Thijssen

Wij doen mee om geld op te halen voor kankeronderzoek.

Geld dat heel hard nodig is, want maar liefst 1 op de 2 mensen in Nederland krijgt de diagnose kanker.

Sponsor en help KWF met de financiering van belangrijk onderzoek naar kanker.

Namens Fysio Leunissen & Thijssen en KWF: dankjewel!

Doneer hier!